Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261) Zgodnie z ustawą jak wyżej rozróżniamy stowarzyszenia i stowarzyszenia zwykłe. Artykuł 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach podaje definicję stowarzyszenia. Aby założyć stowarzyszenie należy: - zebrać osoby w liczbie co najmniej piętnastu, pragnące założyć stowarzyszenie, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski (art. 9 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje obywatelom polskim mającym pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawionym praw publicznych (art. 3 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Wniosek o dokonanie rejestracji stowarzyszenia (art. 12 ustawy Prawo o stowarzyszeniach) składa do Sądu Rejonowego XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy ul. Toruńska 64a 85-950 Bydgoszcz Komitet Założycielski na urzędowym formularzu KRS – W 20. Formularz wniosku i załączników można otrzymać w Wydziale KRS, lub pobrać ze strony internetowej. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: - protokół posiedzenia walnego zgromadzenia członków, który zawierać powinien uchwałę o powołaniu organizacji, uchwałę w sprawie przyjęcia statutu, - statut, - uchwałę w sprawie wyboru komitetu założycielskiego, - listę założycieli zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli, - uwierzytelnione notarialnie albo złożone przed sędzią lub upoważnionym pracownikiem sądu wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania stowarzyszenia, - dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu (nieruchomości) w którym ma być wykonywana działalność objęta wnioskiem, - uchwałę o powołaniu zarządu, - uchwałę o powołaniu organu nadzoru (wewnętrznego) przewidzianego w statucie np. komisji rewizyjnej. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach statut stowarzyszenia określa w szczególności: - nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, - teren działania i siedzibę stowarzyszenia, - cele i sposoby ich realizacji, - sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków, - władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru uzgodnienia składu oraz ich kompetencje, - sposób reprezentowania stowarzyszenia, oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał, - sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawianie składek członkowskich, - zasady dokonywania zmian statutu, - sposób rozwiązania stowarzyszenia. Sprawy związane z rejestracją stowarzyszeń załatwiane są w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu (pokój 145 II piętro) przez inspektora Zofię Brzykcy tel. (0-52) 35 92 100. Wzór wniosku o zarejstorowanie stowarzyszenia w Sądzie Rejonowym znajduje się na końcu tego dokumentu (Załącznik nr 1) Przykłady uchwał podejmowanych na zebraniu założycielskim Uchwała Nr 1 Zebrani w dniu ......................... w ........................................... postanawiają założyć stowarzyszenie pod nazwą ................................................................... z siedzibą ............................ Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr 2 Zebrani w dniu ............................. w ............................. postanawiają uchwalić statut stowarzyszenia pod nazwą ............................................ z siedzibą ................................. Uchwałę podjęto jednogłośnie. Uchwała Nr 3 Zgodnie z wynikami głosowania zebrani postanawiają powołać Komitet Założycielski w składzie: 1..................................................... 2..................................................... 3. ................................................... Uchwała Nr 4 Założyciel stowarzyszenia ....................................... z siedzibą ................................ upoważniają członków Komitetu Założycielskiego do zarejestrowania stowarzyszenia oraz do dokonywania ewentualnych zmian statutu w związku z uwagami Sądu Rejestrowego. Komitet Założycielski został również zobowiązany do przygotowania i zwołania pierwszego walnego zebrania członków na zasadach określonych w statucie. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia sąd rejestrowy rozpoznaje niezwłocznie, a rozstrzygnięcie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.(art.13 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.(art.17 ust.1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 10135
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: sprawy dotyczące organizacji pozarządowych
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Cezary Wawrzyniak
Osoba, która udostępnia informację: Cezary Wawrzyniak
Data wytworzenia informacji: 14.12.2006 12:19:12
Data udostępnienia informacji: 14.12.2006 12:19:12
Data ostatniej aktualizacji: 25.08.2021 13:35:53
Rejestr zmian