Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego


Wpis jest dokonywany na pisemny wniosek kierowcy
Wymagane dokumenty (oryginały do wglądu):
- wniosek o wydanie prawa jazdy
- kolorową fotografię o wymiarach 35 × 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle,
mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą
wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z
ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna
być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba
z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku
fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim
przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności
osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby,
która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku,
wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); osoba nosząca nakrycie głowy
zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię
przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni
widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej
Polskiej; dopuszcza się załączanie zdjęcia wykonanego techniką cyfrową
zapisanego na zewnętrznym nośniku danych;
- kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA" - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zgodnie z dyrektywą 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie wstępnej kwalifikacji i okresowego szkolenia kierowców niektórych pojazdów drogowych do przewozu rzeczy lub osób, zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 oraz dyrektywę Rady 91/439/EWG i uchylającą dyrektywę Rady 76/914/EWG,
- kserokopia posiadanego prawa jazdy,
- kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, (wystawione przez lekarza uprawnionego do badań kierowców i badań profilaktycznych),
- kopia orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- dowód uiszczenia opłaty

Wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego dokonywany jest w formie wymiany prawa jazdy.
DO WGLĄDU
- dowód osobisty
- w przypadku cudzoziemca - karta pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, albo zaświadczenie, że studiuje co najmniej od sześciu miesięcy.

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 4448
Podmiot udostępniający: Powiat Inowrocławski
Nazwa dokumentu: Wpis potwierdzający odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej,
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Jakub Najdowski
Osoba, która udostępnia informację: Jakub Najdowski
Data wytworzenia informacji: 06.10.2011 11:50:33
Data udostępnienia informacji: 06.10.2011 11:50:33
Data ostatniej aktualizacji: 06.10.2011 11:50:33
Rejestr zmian